Deel jouw talent met de rest van Nederland
en maak 24 uur per dag kans om ontdekt te worden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
24Talents B.V.
Olympia 1A
1213 NS
Hilversum

 

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 november 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website 24Talents de “website” zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie, op alle pakketten die door 24Talents worden aangeboden en op alle overeenkomsten die 24Talents aangaat voor het gebruik van de website.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. 24Talents raadt iedereen die gebruik maakt van de website aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. 24Talents kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Bescherming van uw privacy
In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met u persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Minderjarigen
De betaalde pakketten zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden. Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een profiel plaatsen op de website waaronder e-mailadressen en telefoonnummers te verzamelen. Op de databank met profielen rust het databankrecht van 24Talents. Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van deze databank met profielen op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met profielen herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Ook is het de gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar profielen op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van 24Talents is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan. Tenzij daarvoor toestemming heeft gegeven bijvoorbeeld in het geval van API partners, is het niet toegestaan om profielen op de website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘maak een profiel aan’ knop. Het is niet toegestaan om profielen namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij 24Talents daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
Voor u veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door 24Talents totdat de potentiële opdrachtgever zich heeft aangemeld bij 24Talents. Voor het melden van illegale-profielen, beledigende inhoud of andere problemen verzoeken wij u contact op te nemen met 24Talents. Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij indien wij daartoe aanleiding zien om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 24Talents kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort. 24Talents mag de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de pakketten van 24Talents of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. Denk bijvoorbeeld aan een schorsing van de account van de betreffende gebruiker. 24Talents mag een of meerdere profielen van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag. 24Talents mag in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is mag 24Talents binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze aangeboden pakketten altijd zullen voldoen aan u verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de website of delen daarvan mag worden verkregen.

Beperking aansprakelijkheid 24Talents
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door

  • a) Gebruik van onze aangeboden pakketten van 24Talents.
  • b) Het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan.
  • c) Onjuiste informatie op de website

Wijzigingen van de pakketten en de website
24Talents mag de website of delen daarvan ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij ten alle tijden onze pakketten wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Klachtenregeling
Klachten over de werkwijze kunt u indienen door middel een aan ons gerichte email. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de werkwijze heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Overige bepalingen
24Talents B.V. is gevestigd aan het Olympia 1, 1213NS te Hilversum. 24Talents heeft telefoonnummer 035-6462630, BTW nummer NL854512809B01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61842869 te Utrecht. 24Talents kan de algemene voorwaarden of delen daarvan ten alle tijde wijzigen.24Talents zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de website 24Talents gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. Indien wij een bepaling in de algemene voorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door 24talents zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan 24Talents anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige profielen kunnen worden gericht aan 24Talents B.V., Olympia 1, 1213NS te Hilversum aan gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf werkdagen na de datum van verzending.

Regels voor het plaatsen van profielen
24Talents is een on-line platform waar een talent een profiel kan plaatsen en een potentiele opdrachtgever deze profielen kan bekijken. 24Talents is geen partij bij de overeenkomst die tussen het talent en een potentiele opdrachtgever tot stand komt. Talenten en potentiële opdrachtgevers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

Algemene regels voor het plaatsen van een profiel op de website
Een profiel die door een talent op de website wordt geplaatst, dient aan onderstaande algemene regels te voldoen.Teksten van profielen mogen alleen in het Nederlands zijn ingevuld. Ieder profiel dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst.

Advertentie inhoud die niet is toegestaan.
Het profiel mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. Een profiel mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Een profiel mag geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.Het is niet toegestaan om foto’s bij een profiel te plaatsen die geen betrekking hebben op het profiel.

Illegale diensten
Het is niet toegestaan diensten aan te bieden die illegaal zijn. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal is. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden. Inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij. 

Het plaatsen van een profiel
Een talent plaatst zijn profiel via de knop ‘plaats profiel’ op de website. Voordat een talent een profiel kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van profielen.

Totstandkoming profiel-overeenkomst tussen 24Talents en Talent.
Nadat het talent heeft ingelogd, kan hij via de button ‘Plaats profiel’ een profiel aanmaken. Tijdens het aanmaken van het profiel kan het talent onder de knop ‘bekijk profiel’ een voorbeeld van zijn profiel zien. Het talent mag zijn profiel naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button plaats profiel worden geklikt. Hiermee komt de profiel-overeenkomst tussen 24Talents en het talent tot stand.

Periode dat een profiel op de website blijft staan.
Profielen blijven tenminste zes maanden op de website staan

Ontbindingsrecht
Op het plaatsen van een profiel kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een profiel direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra 24Talents de profiel-overeenkomst is nagekomen.

Indien het in dit hoofdstuk bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op het door u geplaatste profiel dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan 24Talents een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door 24Talents geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen periode.

Indien u gebruik maakt van het ontbindingrecht zal 24Talents de prijs van het het door u gekozen pakket, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen.

Betaalde profielen.
Bij het kiezen van een bepaald profiel wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van het profiel. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is 24Talents gerechtigd om de geplaatste profiel te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is 24Talents tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval het betreffende talent na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is 24Talents gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van 24Talents voor het betreffende profiel te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van het talent komen. 24Talents kan onderdelen van de Website ten alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij onze pakketten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

Omzetbelasting
24Talents brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen op alle pakketten van 24Talents, tenzij anders wordt vermeldt op de website.

Bescherming van uw privacy
In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt. Deze algemene voorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen 24Talents B.V. en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle pakketten van 24Talents en de algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Opgemaakt te Hilversum

1 november 2014